RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Gigasept® FF

GIGASEPT FF Dezinfekce nástrojů a endoskopů, příslušenství pro anestezii apod. SZÚ schválen i pro vyšší stupeň dezinfekce!Vzhledem ke specifikaci a způsobu použití je Figasept FF zvláště cenově výhodný.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
láhev  2 l 5  *) 1 001,62 Kč 1 211,96 Kč
  5 l 1 2 410,14 Kč 2 916,27 Kč
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: SCHÜLKE & MAYR

sazba DPH: 21%


GIGASEPT FF
Dezinfekce nástrojů a endoskopů, příslušenství pro anestezii apod.
SZÚ schválen i pro vyšší stupeň dezinfekce!Vzhledem ke specifikaci a způsobu použití je Figasept FF zvláště cenově výhodný.
Doba použitelnosti roztoku - 16 dní Použitelnost aplikačního roztoku lze překontrolovat během doby použití pomocí testovacího papírku.
Velmi široká antimikrobiální účinnost vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím, mikroskopickým houbám, TBC, virům (HBV, HIV), spórám.
Bez formaldehydu.
Vynikající snášenlivost s materiály.
S antikorozní přísadou.
Biologicky odbouratelný podle OECD č. 301 D. (podle metodiky Organicace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
Schváleno a povoleno rozhodnutím HH ČR HEM - 381 - 6.1.2000/614 ze dne 10.1.2000.
Použití
Gigasept FF se ředí pitnou vodou na požadovanou koncentraci ENDOSKOPY aj. vkládat do připraveného roztoku. Při silném znečištění se doporučuje kombinovat Gigasept FF s přípravkem Gigasept FF - REINIGUNGSVERSTÄRKER (informace viz. další text). Při vložení endoskopu do roztoku Gigaseptu F je třeba dbát na to, aby celá plocha byla úplně smočena a aby nebyl v dutinách vzduch. Po uplynutí doby působení důkladně opláchnout dezinfikované přístroje pitnou či destilovanou vodou. pozn.: v kombinaci s REINIGUNGSVERSTÄRKEREM se baktericidní účinek dle výsledků expertizy SZÚ zlepší 5 - 10 x !
Z téhož zdroje zjištěno, že při dezinfekci otřením Gigasept s detergentem v koncentraci 5% bezpečně usmrtil mikroby při 15 min. expozici, v konc. 1% byl účinný při 30 min. expozici.
Složení 100 g Gigaseptu FF obsahuje: 11,0 g dialdehydu kys. jantarové 3,0 g dimethoxytetrahydroguranu 6,0 % methanolu, propanol, etanol, méně než 1,0% tenzidů
Aplikační koncentrace - doba působení
• bakterie vč.TBC, mikroskop.houby: 6% /15 minut, 3% / 30 minut.
• HBV (po znečišt. org. látkami), HIV: 5% /15 minut,
• Helicobakter pyroli: 3% /30 minut,
• Polioviry: 8% /30 minut,
• Adenoviry: 5% /60 minut,
• spory bakterií (studená sterilizace): 10%/ 5 hodin.
vždy opláchnout PITNOU vodou
Vyšší stupeň dezinfekce 10% - 5 hodin
opláchnout sterilní DESTILOVANOU vodou
Fyzikálně - chemické vlastnosti
Koncentrát: čirá, zelená kapalina, pH: cca 6,0 10%ní roztok: čirá, světlezelená kapalina, pH: cca 6,0 6%ní roztok: čirá, světlezelená kapalina, pH: cca 6,3 teplota vzplanutí: 27,5 °C
Toxicita (pro potkana)
koncentrát: LD50 při požití (orálně) 1990 mg.kg-1 LD50 při intravenosním podání 360 mg.kg-1
10%ní roztok: LD50 při intravenosním podání 3600 mg.kg-1
6%ní roztok: LD50 při požití (orálně) 33000 mg.kg-1
LD50 při intravenosním podání 6000 mg.kg-1
Celkové zhodnoceni toxicity: přípravek obsahuje methanol, není však jedem. Pracovní roztok (6%) je málo jedovatý.
Bezpečnostní opatření - zvláštní pokyny: Pouze k zevnímu upotřebení - hořlavina II. třídy (ČSN 65 0201) - Uschovat mimo dosah dětí! - zdraví škodlivý při vdechování a při požití - dráždí oči, dýchací orgány a kůži - zamezit styku s očima, při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc- používat vhodné rukavice a ochranné brýle - uschovat mimo dosah zdrojů vznícení - zákaz kouření - při rozlití podniknout opatření proti případnému vzniku požáru nebo event. výbuchu - zajistit dostatečné větrání prostoru.
Za skladovacích podmínkek od -5°C do +30°C je doba použitelnosti minimálně 2 roky.
Dodavatelské balení lahev s modelovaným uchem o obsahu 2 l
Aplikační pomůcky šroubovací uzávěr "FLADOS" s vestavěným dávkovačem odměrka s držadlem
Vanový komplet - system "SET" - vana, koš, vložka, víko o obsahu 3, 5, 10 a 30 litrů