RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Incidin Plus

Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. Je vhodný na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  6 l 1 2 176,71 Kč 2 633,82 Kč
láhev  2 l 3 895,31 Kč 1 083,33 Kč

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


Incidin plus je kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů - vhodný na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod.

 • účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)
 • neobsahuje aldehydy ani KAS, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem nově vyvinuté
 • účinné látky - glukoprotaminu
 • čistící účinek, svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky
 • používá se zředěný
 • nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům
 • je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci
 • vhodný ke střídání s Incidurem i Incidinem extra - obsahuje jinou účinnou látku

Složení:

Antimikrobiální účinná látka, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnivost, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu plus: 

26,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění Incidinu plus

 

Použití

koncentrace  ( % )

doba expozice

Plošná dezinfekce v nemocniční

a ve všeobecné praxi

0,50

1,00

2,00

1 h

30 min

15 min

Plošná dezinfekce při TBC

1,00

2,00

1 h

30 min

Účinnost proti HBV

0,50

1,00

2 h

90 min

Účinnost proti HIV

0,25

5 min

Účinnost proti rotavirům

1,00

1 h

Účinnost proti herpesvirům

0,10

5 min

Účinnost proti jiným virům:
Vaccina
Adeno                                    Papova0,50
1,00
0,50

 

15 min
1 h
1 h

 

Oblasti použití:

veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře

výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků

komunální hygiena, různá veřejná zařízení- hotely, lázně, sportovní zařízení, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry apod.

 

Pokyny pro použití:

 • před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou
 • nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
 • plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha
 • 10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m2 podle stupně znečištění
 • použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat (nejlépe v horké vodě) a vysušit
 • uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.). Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených.

Bezpečnostní pokyny:

 • způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití
 • pří práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
 • uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

 • při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min vyplachujte pokud možno vlažnou vodou
 • při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody
 • při náhodném požití nevyvolávejte zvracení
 • ve všech těžších případech a vždy zasažení očí nebo při požití vyhledat lékařskou pomoc

 

Doba použitelnosti:

24 měsíce

Balení:           

6 I PE kanystr

Souhlas s používáním a výrobou udělen hlavním hygienikem ČR, HEM-381 -30.1.95