RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean A8

Práškový, alkalický, čisticí prostředek do mycích strojů. Můžete také zkontrolovat další podrobnosti na Superwnetrze Oblast po

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  10 kg 1 586,00 Kč 1 919,06 Kč
kanystr  25 kg 3 750,00 Kč 4 537,50 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean A 8
práškový, zásaditý čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní mytí laboratorního skla v lékařských, biologických a chemických laboratořích, stejně jako v laboratořích
potravinářského průmyslu.
Charakteristika: neodisher® LaboClean A 8 je prostředek s vysokou čisticí účinností na krev, bílkoviny a zbytky potravin.
Nepůsobí agresivně na běžné laboratorní předměty ze skla, keramiky a nerezu. Není vhodný pro hliník, eloxal
a legování lehkými kovy.
Použití a dávkování: 2 - 5 g/l přes vhodné dávkovací zařízení nebo dávkujte ručně.
Pro odstraňování krve a zbytků séra:
Před strojním mytím by měla být zaschlá krev důkladně odstraněna.
Předoplach: 2 x studenou vodou bez přísad nebo s přípravkem neodisher® N 2 ml/l.
Čištění: neodisher® LaboClean A 8: 3 - 5 g/l. Teplota 60 – 70 °C.
Při silné tvorbě pěny se může přidat neodisher® Entschäumer S: 0,05 ml/l.
Neutralizace: neodisher® N nebo neodisher® Z 1 - 2 ml/l.
Konečný oplach změkčenou vodou nebo plně demineralizovanou vodou.
Pro odstraňování zbytků potravin např. bílkovin, škrobu, tříslovin, tuku a olejů:
Předoplach za studena bez přidání přísad.
Čištění: neodisher® LaboClean A 8 3 - 5 g/l. Při silné tvorbě pěny se může přidat neodisher® Entschäumer S:
0,05 ml/l. Neutralizace: neodisher® N nebo neodisher® Z 1 - 2 ml/l.
Mezioplach změkčenou vodou, konečný oplach plně demineralizovanou vodou, je-li to nutné.
Pro odstraňování léčiv, barev, laků, želatin:
Předoplach: neodisher® LaboClean A 8 3 - 5 g/l do 70 °C dle druhu znečištění.
Čištění: neodisher® LaboClean A 8 3 - 5 g/l, s přípravkem neodisher® TR 3 v případě kovových zbytků. U
nerozpustných pigmentů přidat neodisher® EM.
Neutralizace: neodisher® N 1 - 2 ml/l.
Mezioplach změkčenou vodou, konečný oplach plně demineralizovanou vodou, je-li to nutné.
Jestliže je nutné předměty, které přišly do styku s infekčním materiálem, před strojním mytím sterilizovat, měly
by se tyto předměty z důvodu lepšího odstranění nečistot ponořit do 3% roztoku přípravku neodisher® LM 2
a sterilizovat na program roztoky.
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean A 8 kompletně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte
s jinými přípravky.
Technické údaje: Násypná hmotnost: 1100 - 1150 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 g/l: 12,0 - 12,6
Faktor titrace: 0,26 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % dichlorisokyanurátu sodného
15 – 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Skladovat v chladu a v řádně utěsněné nádobě. Výrobek je citlivý na teplo a vodu. Při správném skladování je
doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!, N - Nebezpečný pro životní prostředí!
Obsahuje: hydroxid sodný, metakřemičitan disodný, uhličitan sodný, dichlorisokyanurát sodný.
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).