RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean F

Práškový, zásaditý, čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách. Používá se především v potravinářských a průmyslových laboratořích, výrobě minerálních olejů a kosmetice. Odstraňuje tuky, oleje, parafiny, organická barviva, zbytky popisovač

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
láhev  3 kg 610,00 Kč 738,10 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean F
práškový, zásaditý čisticí prostředek,
pro použití ve speciálních myčkách,
Hlavní oblasti použití: Strojní mytí laboratorního skla a vybavení v kosmetickém průmyslu, potravinářském průmyslu a průmyslových
laboratořích, také při výrobě minerálních olejů.
Charakteristika: neodisher® LaboClean F je zásaditého charakteru a obsahuje dispergátory. Odstraňuje tuky, oleje, parafiny,
pryskyřice a organická barviva. neodisher® F je vhodný na nerez, ale naopak není vhodný pro těžké i lehké
barevné kovy. Nepoškozuje borokřemičitanové sklo, natronová skla se mohou při delším používání zakalit.
Použití a dávkování: 2 – 5 g/l přes vhodné dávkovací zařízení nebo dávkujte ručně.
K odstranění tuků, olejů, parafinů a pryskyřic:
Čištění: 2 - 5 g/l neodisher® LaboClean F
Teplota: do 95 °C
Schopnost emulgace se zlepšuje přídáním neodisher® EM.
Neutralizace: 2 ml/l neodisher® N
K odstranění těžce rozpustných oxidů a solí kovů při kombinaci kyselého a zásaditého mytí:
Předoplach: 3 g/l neodisher® Super
Čištění: 2 - 5 g/l neodisher® LaboClean F
Přidáním 1 g/l přípravku neodisher® TR 3 k přípravku neodisher® LaboClean F se zlepší komplexační účinek.
Neutralizace: 2 - 3 ml/l neodisher® N
K odstranění zbytků plsťového popisovače:
Čištění: 5 g/l neodisher® LaboClean F
Teplota: přes 80 °C
V případě těžce odstranitelných zbytků plsťového popisovače je třeba nechat působit přípravek 3 - 5 minut při
dané teplotě.
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean F plně odstraněm účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky. Pouze pro průmyslové použití.
Technické údaje: Násypná hmotnost: 1125 - 1175 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 g/l: 12,0 - 13,0
Faktor titrace: 0,15 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: 5 - 15 % polykarboxylátů, NTA
Pokyny k uskladnění: Udržujte obal řádně uzavřený. Výrobek je citlivý na vlhkost. Skladovat v chladu a suchu. Při správném
skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid sodný, > 5%.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
S 22: Nevdechujte prach.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).