RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher FA

Alkalický, tekutý, víceúčelový čisticí prostředek s dobrým emulgačním a disperzním účinkem. Použití není závislé na tvrdosti vody. Vhodný pro vysoce citlivé materiály (odolnost eloxovaných materiálů je nutno vyzkoušet). Určený k čištění chirurgických

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
kanystr  10 l 1 838,00 Kč 2 223,98 Kč
kanystr  5 l 962,00 Kč 1 164,02 Kč
kanystr  25 kg 3 106,00 Kč 3 758,26 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher FA
tekutý zásaditý čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní mytí chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, laboratorního skla, kojeneckých lahví
a dalšího vybavení v operačních a anesteziologických odděleních, laboratořích a kuchyních dětských školek.
Charakteristika: neodisher® FA je přípravek zásaditého charakteru odstraňující krev, bílkoviny, živné půdy a zbytky kojenecké
stravy. Neobsahuje oxidační prostředky ani tenzidy. neodisher® FA může být mnohostranně používán k různým
účelům díky jeho vysokému stupni ochrany materiálu. Účinek na eloxované hliníkové povrchy je třeba nejdříve
vyzkoušet. neodisher® FA se může použít při všech tvrdostech vody.
Použití a dávkování: použití ve speciálních myčkách: 2 - 4 ml/l přes vhodné dávkovací zařízení.
Pozn.:
Pro strojní mytí a dezinfekci chirurgických nástrojů a anesteziologického vybavení termickou dezinfekcí po dobu
10 min. při 90 °C:
čištění: 4 ml/l neodisher® FA
neutralizace: 1 – 2 ml/l neodisher® Z nebo neodisher® N
promazání nástrojů: 1 – 2 ml/l neodisher® IP Konz přidaný do konečného oplachu.
Pokud jsou požadovány nástroje bez skvrn, musí být při konečném oplachu použita demineralizovaná voda.
Eventuálně do ní může být přidán neodisher® IP Konz.
Pokud není anesteziologické vybavení dostatečně teplotně odolné, může být použita chemotermická dezinfekce
speciálním přípravkem neodisher® Septo DN, nahrazujícím termickou dezinfekci při 90 °C.
Pro úpravu operační obuvi a teplotně citlivého vybavení:
čištění: 2 – 4 ml/l neodisher® FA 60 °C
dezinfekce: 10 ml/l neodisher® Septo DN při 60 °C, po dobu 5 nebo 10 minut
neutralizace: 1 – 2 ml/l neodisher® Z
Pro odstranění krve, séra, potravin a zbytků z analýz ve zdravotnických i analytických laboratořích:
čištění: 4 ml/l neodisher® FA
neutralizace: 1 – 2 ml/l neodisher® Z nebo neodisher® N
Pro čištění dětských lahví v mléčných kuchyních:
čištění: 4 ml/l neodisher® FA
neutralizace: 1 – 2 ml/l neodisher® Z
Následně musí být roztok neodisher® FA plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20° C):1,5 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 ml/l: 11,4 - 11,9
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPas
Vodivost (stanovená v plně demineralizované vodě, 60 °C) 3 g/l: 3,9 mS/cm
Faktor titrace: 0,66 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: 15 – 30 % metakřemičitanu disodného
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz pod -15 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: metakřemičitan disodný.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).