RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher IR

Tekutý, kyselý, čisticí prostředek určený pro základní, ponorné a ultrazvukové čištění chirurgických nástrojů z nerezové oceli a tvrdých kovů. Odstraňuje změny barvy, blednutí a silnou rez a organické zbytky. Nedoporučuje se použití na pochromované,

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
láhev  1 l 326,00 Kč 394,46 Kč
kanystr  12 kg 2 578,00 Kč 3 119,38 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher IR
tekutý, kyselý čisticí prostředek pro důkladné čištění v ponorné lázni
Hlavní oblasti použití: Důkladné čištění chirurgických nástrojů z nerezu v ponorné a ultrazvukové lázni. Aplikovat jen na nástroje
z tvrzené chromové oceli nebo z chromniklové oceli.
Charakteristika: neodisher® IR je speciální přípravek pro důkladné čištění k odstranění zbarvení a rzi. Zaschlé povlaky, které
mohou vzniknout v důsledku chybné přípravy nástrojů, je možné tímto přípravkem odstranit. Nástroje
z netvrzené chromované oceli, nelegované oceli a jiných materiálů, které nejsou odolné vůči kyselinám, se
nesmí ošetřovat přípravkem neodisher® IR. To platí také pro pochromované a poniklované nástroje. U dílů ze
slitin lehkých kovů a nástrojů z nerezu, které nemají záruku kvality, je třeba provést zkoušku předem. Nástroje
s vložkami z tvrdých kovů jsou vhodné pro důkladné čištění jen pokud jsou dodržována níže uvedená omezení.
Důkladné čištění přípravkem neodisher® IR se nesmí zaměňovat s primárním čištěním nových nástrojů.
Nádoby pro důkladné čištění, stejně jako odpadní vedení, jimiž se mají roztoky neodisher® IR odvádět, musí být
z materiálů odolných vůči kyselině (eternit a litinové trubky jsou nevhodné). Je-li to nutné, může se roztok
neodisher® IR před vypuštěním neutralizovat zásaditým čisticím prostředkem (bez aktivního chloru).
Použití a dávkování: Jen na nástroje z tvrzené chromové oceli nebo chromniklové oceli!
Důkladné čištění v ponorné lázni:
Vložit nástroje do 1 - 10 % ohřátého roztoku neodisher® IR (10 – 100 ml/l, max. 50 °C).
Pro nástroje s vložkami z tvrdých kovů používat pouze 1 – 3 % roztoky neodisher® IR. Po uplynutí doby
působení cca 1 hod. se nástroje vytáhnou, důkladně opláchnou vodou a usuší. Nástroje, které jsou nyní bez
skvrn, se dále upravují.
Důkladné čištění v ultrazvukové lázni:
Vložit nástroje do 1,5 - 3 % roztoku neodisher® IR (15 – 35 ml/l, max. 50 °C).
Doba působení by měla být mezi 1 až 5 minutami dle doporučení výrobce ultrazvukové lázně.
Pokud nedošlo k úplnému odstranění skvrn, což může nastat v případech zbarvení, ke kterému docházelo po
delší dobu, pak musí být čištění opakováno. Je možné i prodloužení doby působení v ponorných lázních až
na 4 hodiny. V žádném případě by nástroje neměly zůstat v roztoku přes celou noc.
Pokud zbarvení nezmizí ani po takto dlouhém ponoření, je třeba konzultovat naše poradce, aby zjistili charakter
zbarvení a vypracovali speciální metodu jeho odstranění. V každém případě by měla být zjištěna příčina, aby
bylo možné ji co nejrychleji odstranit. Je třeba se bezpodmínečně vyvarovat čištění pomocí kovových kartáčů,
neboť nerezové povrchy by se mohly nenapravitelně poškodit.
Následně musí být roztok neodisher® IR plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
Jen pro profesionální použití.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,4 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 – 10 %: 1,8 - 0,9
Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 50 mPas
Faktor titrace: 0,19 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: < 5 % neionogenních tenzidů
15 – 30 % anorganického fosforu (z kyseliny fosforečné)
Pokyny k uskladnění: Citlivý na mráz pod –15 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: kyselinu fosforečnou > 25 %.
R 34: Způsobuje poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ( je-li
možno, ukažte toto označení).