RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher LaboClean FLA

Tekutý, silně alkalický čisticí prostředek pro strojové mytí laboratorního skla a nástrojů. Neobsahuje fosfáty, surfaktanty ani oxidační přísady. Nenarušuje povrchy z nerezové oceli, plastů ani keramických materiálů, není vhodný na hliník, eloxované

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
láhev  1 l 158,00 Kč 191,18 Kč
kanystr  5 l 845,00 Kč 1 022,45 Kč

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® LaboClean FLA
kapalný, vysoce alkalický čisticí přípravek pro použití ve speciálních
myčkách, bez fosfátů
Hlavní oblasti použití: Strojní čištění laboratorního skla v průmyslových laboratořích a potravinářském průmyslu, lékovek a zvířecích
klecí.
Charakteristika: neodisher® LaboClean FLA je zásaditý intenzivní čisticí prostředek s vysokým podílem dispergačních složek.
Neobsahuje fosfáty, tenzidy ani oxidační přísady. Nenarušuje povrchy z nerezové oceli, plastů a keramických
materiálů. Není vhodný k aplikaci na hliník, eloxal a slitiny lehkých kovů. Voda používaná při mycím procesu by
neměla překročit celkovou tvrdost 3 °d.
Použití a dávkování: Použití ve speciálních myčkách:
2 - 6 ml/l přes vhodné dávkovací zařízení.
Pozn.:
K odstranění olejů, tuků a škrobu:
čištění: 4 ml/l neodisher® LaboClean FLA
teplota: 60 - 95°C
přípradné dávkování 1 - 3 ml/l neodisher® EM
neutralizace: 2 ml/l neodisher® N
K odstranění organických barviv:
čištění: 4 ml/l neodisher® LaboClean FLA
teplota: do 95 °C
neutralizace: 2 ml/l neodisher® N
K odstranění chmelových pryskyřic, pivních zbytků, kvasnic a sladu:
čištění: 4 ml/l neodisher® LaboClean FLA
teplota: do 95 °C
neutralizace: 2 ml/l neodisher® N
Následně musí být roztok neodisher® LaboClean FLA plně odstraněm účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Objemová hmotnost (20 °C): 1,4 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 6 ml/l: 12,2 – 12,9
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Titrační faktor: 0,35 (dle titračního postupu neodisher®)
Složení: 5 - 15 % polykarboxylátů, soli NTA
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz pod - 15 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!
Obsahuje: hydroxid draselný.
R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 35: Způsobuje těžké poleptání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).