RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Incidin Extra N

kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů: na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek aj.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
lahev  2 l 863,25 Kč 1 044,53 Kč
kanystr  6 l 2 031,38 Kč 2 457,97 Kč

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


Incidin Extra N

Incidin extra N je kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů - vhodný na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod.

 • účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)
 • neobsahuje aldehydy, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem nově vyvinuté účinné látky  - glukoprotaminu a KAS
 • čistící účinek, svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky
 • používá se zředěný
 • nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům
 • je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci
 • vhodný ke střídání s Incidurem, Incidinem extra, Incidinem plus

Složení:

Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnivost, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu extra N: 26,0 g glukoprotaminu

15,0 g benzalkoniumchloridu

Doporučené ředění Incidinu extra N

Použití koncentrace ( % ) doba expozice

Plošná dezinfekce v nemocniční profylaxi a ve všeobecné praxi

0,25
0,50
1,00
2,00

4 h
1 h
30 min
15 min
 

Účinnost proti TBC 1,50
2,50
4,00
5,00
 
4 h
1 h
30 min
15 min
Účinnost proti HBV a HIV 0,50
1,00
2,00
2 h
1 h
30 min
Účinnost proti ostatním virům:
Vaccinia
Papova SV 40
Adeno
Herpesviry
Rotaviry

0,50

0,50

0,50

0,25

0,25

15 min

15 min

1 h

1 min

5 min

Oblasti použití:

 • veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře
 • výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků
 • komunální hygiena, různá veřejná zařízení- hotely, lázně, sportovní zařízení, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry apod.

Pokyny pro použití:

 • před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou
 • nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
 • plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha
 • 10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m2 podle stupně znečištění
 • použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat (nejlépe v horké vodě) a vysušit
 • uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.). Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených.

Bezpečnostní pokyny:

 • způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití
 • pří práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
 • uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

 • při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 10 min vyplachovat vodou, přiložit sterilní obvaz a vyhledat lékařské ošetření
 • potřísněný oděv odstranit, zasaženou pokožku omýt mýdlem a vodou
 • při náhodném požití vypláchnout ústa vodou, vypít větší množství vody (min. půl litru), vyhledat lékaře. Nevyvolávat zvracení.
 • ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření, případně konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem tel.: 02/249 192 93, 02/249 154 02 nebo 02/249 145 75.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

 • čirá zelená kapalina
 • pH 9
 • pH 1%-ního roztoku v pitné vodě je 8 – 9
 • hustota 1,010 g / cm3


Doba použitelnosti: 36měsíců

Balení: 5I PE kanystr, 2 ks v kartonu

1 l PE láhev, 6 ks v kartonu

Souhlas s používáním a výrobou udělen hlavním hygienikem ČR, HEM-381 – 24.7.00/30891