RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Descoman

Alkoholový dezinfekční přípravek určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. ✔ Rychlý a dlouho přetrvávající účinek. ✔ Vhodný pro každodenní práci v nemocnici a praxi nošení rukavic. ✔ Obsahuje vysoce kvalitní složky

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  500 ml 20 64,98 Kč 78,63 Kč
 

Výrobce: Ars Audio spol s r.o.

sazba DPH: 21%


DESCOMAN

Alkoholový dezinfekční přípravek určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.

✔ Rychlý a dlouho přetrvávající účinek.
✔ Vhodný pro každodenní práci v nemocnici a praxi nošení rukavic.
✔ Obsahuje vysoce kvalitní složky pro péči o pokožku, které jí chrání před dehydratací.
✔ Dermatologicky testováno.
✔ Je účinný proti všem obaleným virům, vč. Rota- a Noro virům.

Návod na použití & množství & expoziční časy:
Neředěný přípravek se aplikuje na umyté a suché ruce.
Hygienická dezinfekce rukou: cca 3ml/ 30 sek. * (podle EN 1500 Test za simulovaných praktických podmínek pro hygienickou dezinfekci rukou)
Chirurgická dezinfekce rukou: 10 ml/ 1,5 min.* ( podle EN 12791- test za simulovaných praktických podmínek pro chirurgickou dezinfekci rukou)
Ruce musí zůstat navlhčeny koncentrovaným přípravkem pro celou dobu aplikace.

Spektrum účinnosti:
» Baktericidní vč. MRSA, fungicidní (C. albicans): 30 sek.
» Tuberkulocidní (Mycobacterium terrae): 1 min.
» Virucidní: účinný proti všem obaleným virům HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, Influenza: expozice 15 sek.
» Rota virus: 15 sek. (minimum pro hyg. dezinfekci je 30 sek.)
» Noro viry (MNV) podle EN 14476: 1 min.

Účinné látky:
100 g roztoku obsahuje 63,1g 2-propanol
Pomocné látky:
1,3-butanediol, lanolin-poly (oxyethylene)-xx, vůně, čištěná voda.

Upozornění:
Hořlavý. Dráždí oči. Bod vzplanutí: 23°C. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Používejte v odvětraných prostorech, nepoužívejte v blízkosti zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Při rozlití dezinfekčního prostředku okamžitě přijměte opatření proti požáru a výbuchu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Likvidace obalu -viz bezpečnostní list.
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo návod na použití z informačního letáku přípravku.

Skladování: Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých, temných
a dobře větraných místech k tomu určených. Neskladujte společně s oxidačními činidly.
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vzhled/skupenství: bezbarvá kapalina
Vůně: alkoholová
Bod vzplanutí: 23 ° C
Hustota: 0,876 g/ml