RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředků vlastní dopravou na Moravě

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále také „všeobecné podmínky“) blíže upravují podmínky nákupu zboží v internetovém obchodě na stránkách www.ivabrno.cz a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Právní vztahy výslovně neupravené dohodou smluvních stran či těmito všeobecnými podmínkami se mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy výslovně neupravené dohodou smluvních stran či těmito všeobecnými podmínkami se mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a všeobecnými podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy před všeobecnými podmínkami.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ivabrno.cz IVA spol. s r.o., se sídlem v Brně, Nopova 50, PSČ 61500, IČO: 46962654, DIČ: CZ46962654.

II. Vymezení pojmů

Prodávající:

IVA spol. s r.o., se sídlem v Brně, Nopova 50, PSČ 61500, IČO: 469626542, DIČ: CZ46962654.

pokud není dále výslovně stanoveno jinak, použijí se ustanovení všeobecných podmínek týkající se práv a povinností Prodávajícího na každou objednávku bez ohledu na hodnotu objednávaného zboží Kupujícím.

Kupující:

Kupující-spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující-podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů (v textu jsou označeny červeným písmem). Než Kupující definitivně potvrdí objednávku, má možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a případně je změnit či doplnit. Odeslaná objednávka je pro Kupujícího závazná.

Po odeslání objednávky se Kupujícímu na monitoru zobrazí okno s textem „Děkujeme za odeslání Vaší objednávky“. Toto potvrzení nemá žádné právní účinky, resp. není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím, neboť představuje pouze automatické potvrzení systému o odeslání objednávky Kupujícího. Pokud se Kupujícímu nezobrazí informace o odeslání objednávky, prosíme Kupujícího, aby kontaktoval Prodávajícího, neboť v takovém případě nebyla jeho objednávka doručena.

Po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.ivabrno.cz bude Kupujícímu e-mailem zasláno potvrzení o jeho objednávce na e-mail, který uvedl při vyplnění objednávky.

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající odešle Kupujícímu potvrzení o přijetí jeho objednávky co nejdříve po jejím obdržení. Prodávající si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky do tří pracovních dnů od jejího obdržení, a to zejména z důvodu, že objednané zboží již nebude možné Kupujícímu dodat z důvodu ukončení výroby či dodávek nebo i bez udání důvodu.

Součástí potvrzujícího e-mailu je rekapitulace objednávky, přidělené variabilní číslo objednávky, které slouží k identifikaci objednávky v systému.

Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v cen9ku zboží uvedených na internetových stránkách www.ivabrno.cz, a to i v případě, že je u zboží uvedeno, že se jedná o akční cenu. Prodávající je povinen o této skutečnosti vyrozumět kupujícího neprodleně, jakmile ji zjistí. Kupující je oprávněn ověřit si údaje o zboží telefonicky u Prodávajícího – IVA spol s r.o. na telefoním čísle +420 548 216 661.

IV.Platební podmínky

Prodávající je plátcem DPH.

Při objednání zboží v celkové hodnotě do částky 3000,- Kč bez DPH se za dopravu zboží Kupujícímu účtuje dopravné dle platného ceníku dopravce ke dni odeslání. Při objednání zboží v celkové hodnotě od částky 3001,- Kč bez DPH je doprava zboží poskytována Kupujícímu zdarma. Balné není účtováno.

S konečnou cenou (včetně DPH a případného dopravného), kterou bude Kupující povinen za objednané zboží uhradit, je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující si kupuje zboží za cenu uvedenou na internetových stránkách www.ivabrno.cz v okamžiku objednávání zboží.

Při objednávání má Kupující právo zvolit si způsob úhrady:

  • Dobírka - před převzetím zboží,které je doručeno na fakturační, resp.doručovací adresu uvedenou v objednávce. (hotovost od Kupujícího přebírá přepravce).
  • Proforma fakturou - tzn. formou zálohové faktury Prodávajícího znějící na konečnou cenu, která bude Kupujícímu zaslána elektronicky, případně poštou, nebo dle dohody smluvních stran. V daném případě platba proběhne bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v zálohové faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Kupující následně obdrží při dodání zboží konečnou fakturu jako daňový doklad a dodací list. V případě neuhrazení předfaktury v dohodnutém termínu má Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

Při zvoleném způsobu úhrady Hotovost a Dobírka, obdrží Kupující současně se zbožím fakturu, která slouží jako daňový doklad a dodací list.

Zboží zůstává do úplného zaplacení konečné ceny majetkem Prodávajícího.

V. Dodací podmínky

Prodávající zasílá zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravců běžně působících na území České nebo Slovenské republiky. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech.

Dodání zboží Kupujícímu je uskutečněno předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávce v kolonce „fakturační adresa“, nebo pokud se adresa dodáni liší tak v kolonce „dodací adresa“. Prodávající zboží doručuje na území České republiky.

Součástí akceptace elektronické objednávky Prodávajícím je uvedení termínu odeslání zboží. V případě, že se zboží nachází ve skladu Prodávajícího, bude odesláno co nejdříve zpravidla do 48 hodin od potvrzení objednávky, nejpozději do 4 pracovních dnů.

Jestliže si Kupující zvolil možnost úhrady zboží na předfakturu, pak bude objednané zboží odesláno až po zaplacení kupní ceny včetně DPH, a to co nejdříve dle možností skladu.

V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu (nepředvídatelné překážky, problematické zboží, vyšší moc), prodlužuje se dodací lhůta v přiměřeném rozsahu. Prodávající o tom neprodleně vyrozumí Kupujícího a sdělí mu náhradní termín nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, pakliže to bude možné.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou e-mailu.

Osobní odběr - výdejní sklad: Škrochova 19, 61500 Brno, odběr je nutno předem domluvit telefonicky

VI. Předání - převzetí zboží

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu či jiné zjevné znaky poškození) podle přiložených dokladů. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné popsat poškození v předávacím či škodním protokolu dopravce, a uplatnit právo na náhradu škody na zásilce přímo u dopravce dle jeho podmínek.

Nepřevezme-li Kupující zboží zasílané na dobírku a zboží bude vráceno Prodávajícímu zpět, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši ceny dopravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět.

Nepřevezme-li Kupující zboží uhrazené tzv. na předfakturu a zboží bude vráceno Prodávajícímu zpět, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši ceny dopravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět. Prodávající je oprávněn započítat si svoji shora uvedenou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

VII. Záruční podmínky

Na veškeré zboží nabízené k prodeji prostřednictvím internetového obchodu www.ivabrno.cz se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené běžným užíváním. Reklamace zboží je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, vždy je nezbytné předložit daňový doklad (fakturu), který Kupující obdrží při převzetí zboží.

Bližší postup pro uplatňování reklamací a způsob odstranění vad upravují Reklamační podmínky, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (internet), do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Oznámení o odstoupení musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží. V případě, že tak Kupující-spotřebitel učiní, musí doručit zboží na vlastní náklady zpět na adresu Prodávajícího. Balík zaslaný na dobírku nebude Prodávajícím přijat. Vracené zboží musí být doručeno Prodávajícímu nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu s neporušeným uzávěrem, musí být kompletní, tedy včetně příslušenství a všech poskytnutých dokumentů včetně faktury. Kupující-spotřebitel v odstoupení od smlouvy sdělí Prodávajícímu, jakým způsobem žádá o vrácení zaplacené částky, tj. bankovním převodem, případně zasláním částky složenkou na konkrétní adresu.

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, která bude Kupujícímu vrácena, pokud dojde ke snížení hodnoty poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo Kupujícího-spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat.

Prodávající po doručení zboží vrátí Kupujícímu-spotřebiteli zvoleným způsobem peněžní částku, kterou Kupující-spotřebitel za zboží zaplatil bez dopravného, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit ve smyslu ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku od smluv:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. pokud byl porušen obal - otevřeno balení

Jestliže tyto všeobecné podmínky umožňují některé ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, pak je odstoupení účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou zásilkou.

IX. Prostředky komunikace

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku si hradí Kupující nebo Prodávající sám.

X. Ochrana osobních dat

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetových stránek www.ivabrno.cz dává Prodávajícímu souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího vymazat z databáze Prodávajícího.

XI. Ochrana autorských práv

Veškeré informace publikované na www.ivabrno.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou zde uvedeny, mohou být chráněny dalšími jinými právy dotčených osob. Jakékoli údaje (ani jejich část) uvedené na www.ivabrno.cz nesmí být zkopírovány elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněny dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

XII. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejněné informace na stránkách www.ivabrno.cz kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být odlišné od skutečné podoby výrobky.

Prodávající neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat odchylky.

Odesláním elektronické objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a Reklamačními podmínkami Prodávajícího, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění všeobecných podmínek bez předchozího upozornění. Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky jsou nepřetržitě zveřejněny na internetové adrese www.ivabrno.cz. Jakákoliv změna bude Prodávajícím oznámena na stránkách www.ivabrno.cz.

Veškeré spory vzniklé při nákupu zboží v internetovém obchodě na stránkách www.ivabrno.cz a v souvislosti s ním budou řešeny, nedojde-li k dohodě, popř. k mimosoudnímu vypořádání, u příslušného soudu v České republice podle českého práva, přičemž místně příslušný bude soud dle sídla Prodávajícího.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.