RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředků vlastní dopravou na Moravě

 

 

M I N I S T E R S T V O   Ž I V O T N Í H O   P R O S T Ř E D Í
ČESKÉ  REPUBLIKYDne 8.2.2000
Č.j. 860/154/00-BoeMinisterstvo životního prostředí České republiky uděluje
Paní Ing. Ivě Šimberové
trvale bytem Renneská 5, 602 00 BrnoO S V Ě D Č E N Í   O  A U T O R I Z A C I   č. 860/277/00

k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
dle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.


Toto osvědčení platí po dobu pěti let pro kategorie látek:


vysoce hořlavé
hořlavé
vysoce toxické
toxické
zdraví škodlivé
žíravé


dráždivé
senzibilizující
karcinogenní
mutagenní
toxické pro reprodukci
nebezpečné pro životní prostředí